logo EVÍK

Stylová rodinná kavárna s penzionem a zábavou pro celou rodinu.


UBYTOVACÍ ŘÁD

1. Hotel je oprávněn ubytovat pouze hosta, který se řádně zaregistruje, předloží platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Pokud se host neprokáže platným dokladem ožnosti, je hotel oprávněn ubytování hostu odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb. pro zahraniční klienty.

2. Při opakovaném příchodu již ubytovaného hosta do hotelu je host povinen se na požádání prokázat platným průkazem hotelu, kterým byl v hotelu zaregistrován.

3. Za ubytování je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem za celý pobyt během registrace na recepci. Za další poskytnuté služby host platí během pobytu, či při odhlášení. Host může být vyzván kdykoli k zaplacení částky během jeho pobytu.

4. Hotel neposkytuje směnárenské služby. Je však možné hradit účty v Eurech v aktuálním a předem oznámeném kurzu hotelu. Hostu či kupujícímu je hotel povinen vystavit účtenku o poskytnutých službách a prodeji zboží. Zároveň je hotel povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Hotel neodpovídá za věci hostem vnesené do hotelu ani za škodu na odložených věcech, pokud nebyly odloženy na místě tomu vyhrazeném. Za klenoty, peníze a jiné cennosti hotel odpovídá, pouze pokud byly uložené v hotelovém trezoru, či převzaty hotelem do úschovy nebo pokud došlo ke škodě na nich jednáním pracovníka hotelu.

6. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s hotelem. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, uvolní pokoj nejpozději do 10.00 hod. posledního dne. Neučiní-li tak host ve stanovené hůtě, je hotel oprávněn účtovat pobyt i za následující den. V případě, že hotel má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v hotelu přítomen, vyhrazuje si hotel rávo za účasti tříčlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.

7. Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od 14:00 hod do 24:00 hod. Po tuto dobu je pokoj pro hosta rezervován, není-li objednávkou určeno jinak. Případný ožadavek na ubytování před 14:00 hod. je nutné s hotelem dohodnout předem a vyčkat na potvrzení hotelu.

8. V pokoji nebo společenských prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemisťovat zařízení, provádět úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

9. Ve všech hotelových pokojí a společných prostorech hotelu, vyjma, prostor k tomu výslovně určených, je zakázáno kouřit. V případě porušení této povinnosti je hotel oprávněn hostu účtovat sankční poplatek ve výši 2 000 Kč.

10. V hotelu, a zvláště v pokoji není dovoleno hostu používat vlastních elektrických spotřebičů. Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicích strojků, fénů).

11. Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní kohoutky, zavřít dveře, zhasnout v pokoji a při odhlášení odevzdat na recepci klíče opravňující vstup do hotelového pokoje, či iných prostor hotelu.

12. V případě ztráty klíče je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci. V případě, že tak neučiní, hotel nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíče. Za zracený klíč je hostu účtován poplatek ve výši 500 Kč. Tento poplatek je host povinen uhradit ještě před odjezdem z hotelu.

13. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno ponechávat děti do 10let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách hotelu. Za případné škody způsobené dětmi v hotelu nese plnou dpovědnost jejich zákonný zástupce.

14. Hotel si z bezpečnostních důvodů vyhrazuje právo odepřít ubytování nebo ubytování okamžitě ukončit, jakož odepřít obsluhu, případně pobyt v hotelu přímo zakázat osobám, které svým chováním, vzezřením nebo vystupováním neodpovídají běžným zásadám a standardům tříhvězdičkového hotelu mezinárodní úrovně, dále pak osobám, které:
a) se dopustili jednání, kterým nad obvyklou míru obtěžovali jiné hotelové hosty nebo budili jejich pohoršení
b) aplikují či distribuují psychotropní látky
c) jsou pod vlivem alkoholu či omamných látek
d) provádí podomní prodej či jiné formy hotelem neschváleného podnikání
e) obtěžují jiné osoby posunky, přímými sexuální návrhy či jiným obdobným chováním za účelem nabízení sexuálních služeb
f) využívají společných hotelových prostor k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny

15. Psy a jiná malá zvířata lze ubytovat dle uvážení hotelu, jsou-li zdravá a po dobu pobytu jejich majitele neruší jiné hotelové hosty. Majitel zvířete odpovídá za úklid po zvířeti a nese finanční zodpovědnost za jakékoliv škody na majetku hotelu způsobené jejich domácím zvířetem. Ceny za ubytování domácích zvířat budou účtovány dle platného ceníku.

16. Za škody způsobené na majetku hotelu odpovídá host podle platných předpisů. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že ji nezavinil. Tento nárok se vztahuje i na škodu, která je zjištěna po odjezdu hosta.

17. Pokud má host během ubytování nějaká opodstatněná přání nebo stížnosti, může oslovit příslušný hotelový personál, který vyvine maximální snahu vyhovět hostovu přání.

18. V době od 22.00 hodin do 07.00 hodin je host povinen dodržovat noční klid.

19. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu, s kterým jsou povinni se seznámit. V případě, že je poruší, má hotel právo od smlouvy o poskytnutí služeb hotelu odstoupit před uplynutím dohodnuté doby. Při zjištění porušení ustanovení ubytovacího řádu je hotel oprávněn přijmout veškerá nutná opatření, potřebná k zamezení porušování ubytovacího řádu, a to dle povahy porušení i v součinnosti s bezpečnostní službou hotelu, případně Policií ČR.

20. Tento ubytovací řád je platný a účinný od 01.01.2020