logo EVÍK

Stylová rodinná kavárna s penzionem a zábavou pro celou rodinu.


GDPR

Osobní údaje - zpracování

Správce údajů poskytuje subjektu údajů tyto informace o prováděném zpracování osobních údajů:
Totožnost správce: Eva Draxalová, IČ: 49758250, Limnická 1351, Nejdek, 36222

Účel zpracování: Ubytovací služby

Právním základem pro zpracování, které ubytovacímu zařízení ukládá zákon nebo jiná právní norma - jedná se o zpracování prováděné na základě právního důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení (GDPR), tj. zpracování nezbytné. Neposkytnutí povinně poskytovaných osobních údajů by mohlo zapříčinit neplatnost námi uzavírané smlouvy, nemožnost plnění našich povinností a případné další právní následky, které s jejich neposkytnutím spojují obecně závazné právní předpisy.

Rozsah zpracování osobních údajů: Od subjektů údajů se zpracovává
- doba ubytování,
- účel pobytu,
- jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a
číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.
- Pokud nejste občany ČR, jsme povinni vést Vaše osobní údaje v evidenci pro cizineckou policii a této je v souladu s našimi povinnostmi zpřístupnit (v rozsahu údajů dle platné legislativy)
Osobní údaje, které nám při objednání ubytování v našich zařízeních, příp. v souvislosti s projevením zájmu o naše další služby, poskytnete, jsou, pokud se týká rozsahu vašeho jména, příjmení a bydliště, příp. data narození, povinné, neboť jimi dochází k Vaší jednoznačné identifikaci a tím i k platnému uzavření smlouvy na danou službu. Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění mezi námi uzavřené smlouvy, plnění našich právních povinností (zejména v účetní a daňové oblasti) a ke zpracování nezbytnému pro zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů a uplatnění právních nároků. Tyto a případně další údaje (v souladu s aktuálně platnou legislativou) také zpracováváme pro účely evidence místních poplatků (za rekreační pobyt) a předáváme je příslušnému orgánu.

Adresa místa zpracování osobních údajů:
Kavárna a penzión EVÍK, Karlovarská 1191, 36221, Nejdek, Česká republika

Příjemce, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny, předpokládané předání osobních údajů do jiných států:
Nebudou jiní příjemci a nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:
Evidenční knihu ubytovaných ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Ostatní informace:
Informujeme také o tom, že v průběhu akcí pořádaných v našem zařízení dochází k fotografování a případně i natáčení videí, za účelem dokumentování jejich průběhu, přičemž tyto fotografie jsou dále zveřejňovány na webových stránkách provozovaných naší společností, na našich facebookových profilech, příp. zpřístupňovány ve fotogaleriích dostupných na internetu a v případě fotografií dochází i k jejich předávání elektronickým a tištěným mediím. Jedná se o běžné dokumentování akcí, kdy toto je možné provádět, mmj. i na základě tohoto upozornění, bez Vašeho výslovného souhlasu. Pokud byste chtěli vyloučit výše uvedené nakládání s takto pořízenými fotografiemi a videi ve vztahu k Vaší osobě, prosím informujte nás. Pokud byste i kdykoliv následně zjistili, že byla zveřejněna Vaše fotografie způsobem, který Vám nevyhovuje, informujte nás a my učiníme vhodná opatření v souladu s Vaším přáním.
Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů, úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).
Poskytnutí osobních údajů pro účely ubytování je zákonným požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zde má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout na základě § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné subjekt údajů ubytovat nebo sepsat ubytovací smlouvu.

V případě, že byste požadovali k dané oblasti další informace, potřebovali vysvětlení a podobě, obraťte se prosím na naše pracovníky, kteří Vám rádi odpoví, příp. zajistí, aby na Vaše potřeby bylo reagováno.